Polityka Prywatności

Cel Polityki 

Informujemy Państwa, że zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze stron internetowych ConnectPoint sp. z o.o. (np. w domenie www.connectpoint.pl) jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą Spółką.
Dane osobowe przez nas zbierane przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Zachowujemy dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Informujemy, że możemy przetwarzać dane w charakterze administratora, lub podmiotu przetwarzającego w imieniu innego administratora.

Nasze strony internetowe, narzędzia i procedury wykorzystywane w bieżącej działalności spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w szczególności:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (RODO).
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460z póź. zmianami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ConnectPoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zagadki 21, kod pocztowy 02-227, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347615

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami na adres mailowy: biuro@connectpoint.de lub przez formularz kontaktowy na stronie.

Klauzule informacyjne dotyczące celu, podstaw i okresu przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania danych osobom trzecim:

Z wykorzystaniem naszych stron internetowych oraz mediów społecznościowych zbieramy i przetwarzamy dane osobowe: 

1. W celach marketingowych. 
Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, udostępnione przez osoby korzystające z naszych stron internetowych np. w wypełnianych przez Państwa formularzach i ankietach mogą być wykorzystane do celów marketingowych, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności informacji handlowych).

Podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Okres przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim:
Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.podwykonawcom i dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

2. W celu rekrutacji
Zarówno za pośrednictwem stron internetowych, portali społecznościowych, jak w kontakcie bezpośrednim może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji, w ramach obecnie prowadzonych jak i za zgodą osoby biorącej udział w rekrutacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania procesów rekrutacyjnych a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda

Okres, przez który dane będą przetwarzane:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.podwykonawcom i dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

3. Media społecznościowe
Media społecznościowe wykorzystywane są w celu wizerunkowym oraz rekrutacyjnym. Korzystamy z takich portali jak: LinkedIn, Twitter. Korzystanie z naszych profili w mediach społecznościowych daje także możliwość łączenia się z nienależącymi do nas stronami internetowymi, portalami społecznościowymi, aplikacjami i innymi funkcjami. Skorzystanie z tych funkcji spowoduje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty niezależne od nas, w szczególności operatorów w/w portali. Przed skorzystaniem z profili w mediach społecznościowych zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów.

Podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników jak i nawiązania ewentualnej współpracy. Podjęta współpraca oparta jest o warunki oraz zasady określone przez operatorów. Na jej podstawie odbywa się informowanie o naszej aktywności, promowanie wydarzeń, które organizujemy, naszej marki, produktów oraz usług. Aktywność na profilach służy budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej poprzez komunikację za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portali społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, polubienia itp.) – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda w większości przypadków w formie dorozumianej, poprzez dołączenie do profilu naszej firmy na portalach społecznościowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznym wspierającym działalność administratora,
 • operatorom portali społecznościowych zgodnie z warunkami i zasadami przez nich określonymi;

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli  o naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, że odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może, w pewnych sytuacjach, uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o naszej działalności a nawet wykonanie usługi. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zakres przetwarzania danych

W zależności od celu wskazanego w pkt. III, możemy gromadzić i przetwarzać wszystkie lub niektóre z następujących danych:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 2. dane pochodzące z ankiet wypełnionych przez Państwa na naszych stronach internetowych;
 3. informacje publicznie dostępne, takie jak wpisy w portalach społecznościowych;
 4. niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 5. adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 6. informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie aplikacji, rozdzielczość ekranu i preferowany język;

Gromadzenie informacji przy wykorzystaniu cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera, co oznacza, że znamy publiczne adresy IP, z których przeglądają Państwo treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe informacje są zapisywane do tzw. plików “cookies”.
Pliki “cookies” używamy w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 3. poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć,
 4. uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych,
 5. reklamowym i marketingowym.

W ramach serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Odmawiając zgody na użycie cookies podczas wejścia na naszą stronę po raz pierwszy informujecie Państwo nasz serwis, aby nie zapisywał i nie używał takich informacji.

Informujemy ponadto, że na naszych stronach internetowych używamy cookies firm niezależnych:

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

Hubspot – pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Dodatkowo wykorzystujemy narzędzia Hubspot do udostępniania plików i formularzy na naszej stronie.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności i nie ponosimy za nią odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie connectpoint.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Sprechen wir über Ihre Möglichkeiten.